Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce https://www.modry-kolagen.cz

Obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě a prodej potravinového doplňku Modrý kolagen (dále označované souhrnně slovem „produkt“).

Tyto obchodní podmínky společnosti Clipsan s.r.o, se sídlem Dominikánská 6, 301 00 Plzeň, IČ: 28045998, DIČ: CZ28045598, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22660 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s příslušnými ustanovení mi zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé uzavřením smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou ( dále jen „kupující“).

Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej potravinového doplňku s názvem „Modrý kolagen“.

Kupující objednává vybraný produkt vyplněním elektronického formuláře na stránce s objednávkou.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje dodat kupujícímu na poštovní adresu produkt a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.modry-kolagen.cz a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Cena produktu, pokuty, faktury

Cena produktu: V souhrnu objednávky jsou uvedeny všechny aktuální ceny produktů v konečných cenách i včetně DPH v aktuální zákonné výši a včetně ceny za poštovné.

Faktura: Při potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu, po přijetí platby potom řádný daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o provedené koupi.

Forma a způsob platby, dodací podmínky

K platbě dochází jednorázově na základě odeslání objednávkového formuláře.

Možnost platby: bankovním převodem nebo platební kartou.

Dodání zboží: Produkt zasíláme doporučeně Českou poštou na adresu uvedenou při objednávce. Nebo doručujeme na pobočky Zásilkovny, kterou si zákazník zvolí a na tomto místě vyzvedne.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu
  • obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího emailem na adrese info@modry-kolagen.cz, prodávající zašle kupujícímu informace, jak postupovat.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo do 14 dnů od uskutečnění objednávky odstoupit od smlouvy.V případě, že se tak rozhodne, je povinen toto učinit elektronickou formou na adresu info@modry-kolagen.cz s prohlášením, že odstupuje od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

Clipsan s.r.o.
Dominikánská 6
301 00 Plzeň

Kupující je rovněž povinen přiložit fakturu. Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude doručena nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy, ne však dříve, než prodávající obdrží vrácení zboží.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, poškozené či používané, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. zák.).

V případě odstoupení od smlouvy nevzniká kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží zpět k prodávajícímu. Tyto náklady nese na vrub kupující.

Ochrana osobních údajů

Vaše údaje, především e-mailové adresy i jiné, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27 .4. 2016. Prodávající dělá vše pro to, aby svěřené údaje zabezpečil proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Celé znění ochrany osobních údajů kupující najde v Ochrana osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2023. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.